ALGEMENE VOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door iDrink Products. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar iDrink Products. iDrink Products biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browser, provider, klant, handelaar en/of content contribuant zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige shop worden toegevoegd, vallen eveneens onder de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Als u de site na het plaatsen van wijzigingen blijft gebruiken of bezoeken, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE SHOP VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en ons toestemming hebt gegeven, geeft u uw minderjarige personen toestemming om deze Website te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u wetten in uw rechtsgebied schenden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht) tijdens het gebruik van de Dienst.
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de dienstverlening aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw Inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes dienen uitsluitend voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

AFDELING 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze website verstrekte informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN DE PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze p

Producten die in de winkel verschijnen. Wij kunnen niet garanderen dat de kleurweergave op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment met een product te stoppen. Elk aanbod voor producten of diensten op deze website is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienstverlening zullen worden gecorrigeerd.

AFDELING 6 - Nauwkeurigheid van facturering en rekeninginformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen van of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden die wij niet controleren, beheersen of beïnvloeden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "as available" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Het gebruik van optionele hulpmiddelen die via de Website worden aangeboden, geschiedt geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen door de desbetreffende leveranciers van derden worden aangeboden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de Website aanbieden (met inbegrip van het uitbrengen van nieuwe hulpmiddelen en informatiebronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN PROVIDERS

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal bevatten van derden.
Links van derden op deze Website kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid van, en wij garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

AFDELING 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN

Indien u in antwoord op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen doet (bijv. Wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen indient, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Reacties"), gaat u ermee akkoord dat wij alle Reacties die u bij ons indient te allen tijde onbeperkt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) enige Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor enige Opmerkingen; of (3) te reageren op enige Opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om enige Inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen

lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of een gerelateerde website op enigerlei wijze kan verstoren. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders of ons of een derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van een Commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor uw commentaar en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door u of derden geplaatste commentaren.

AFDELING 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de Shop is onderworpen aan ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, INACCURACIES EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze Website of Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie in de Dienst of op een gerelateerde website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .
Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie op de Dienst of op een gerelateerde website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken een onwettige activiteit uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) in strijd met enige internationale, federale, staats- of plaatselijke regelgeving, regel, wet of verordening; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, verwonden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verzenden; (g) virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet verstoren; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spinnen, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken overtreedt.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment kunnen beëindigen zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle via de Dienst aan u geleverde producten en diensten worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals zij zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal iDrink Products, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, kosten van vervanging of soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins gebaseerd op uw gebruik van een van de Diensten of Producten gekocht via de Dienst, of voor enige andere claim in verband met uw gebruik van de Dienst of een Product, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in Inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of Inhoud (of Producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden niet

de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

AFDELING 14 - INDEMNITEIT

U gaat ermee akkoord iDrink Products en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die deze bevatten, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15 - SLOTBEPALING

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden Dienst, waarbij een dergelijke bepaling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

AFDELING 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten of als u onze Website niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen oordeel, enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, of wij vermoeden dat u dit niet doet, kunnen wij deze Overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - ENTIEME OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en enig beleid of operationele regels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Iedere dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Michigan, VS.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot onze Website of de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

AFDELING 20 - CONTACT INFORMATION

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan info@idrinkproducts.com.